Abonnementsbetingelser

TrippleTrack ApS (TT)
Almindelige abonnementsbetingelser nr. 02 (pr. 1.11.2007)
For tracking-enhed – inkl. 24 timers overvågning på vagtcentral med mulighed for radiopejling.
1.0. Gældende abonnementsvilkår.
1.1. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
2.0. Ejendomsret.
2.1. Tracking-enheden består af de dele, der er leveret af TT ved abonnementets indgåelse.
2.2. Tracking-enheden tilhører abonnenten, når betaling er modtaget.
3.0. Installation.
3.1. Installation af tracking-enheden er ikke indeholdt i abonnementsvederlaget.
3.2. Tracking-enheden tilsluttes en døgnbemandet vagtcentral via et GSM SIM-kort, der aktiveres i forbindelse med installation.
3.3. I forbindelse med installation af tracking-enheden fremsendes oplysninger om abonnentens navn, adresse, telefon, e-mail og
andre relevante oplysninger til TT.
TT kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato/CVR nummer til brug for kontrol af kundens adresseoplysninger, samt hvilket
objekt
(bil, trailer m.v.) tracking-enheden er installeret i.
4.0. Overvågning.
4.1. Abonnementsvederlaget indeholder 24 timers overvågning på vagtcentral,
4.2. Overvågning er aktiv, når betaling er indgået hos TT.
4.3. Når et objekt meldes stjålet på vagtcentralen – +45 70103080 – eller der via GSM-telefonnettet indløber alarmsignal til
vagtcentralen, følges den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten.
4.4. De første 8 dage, efter installationen, betragtes som prøvetid. Derefter vil reaktion blive iværksat i henhold til den aftalte
forholdsordre.
4.5. Til brug for vagtcentralens forholdsordre skal abonnenten opgive telefonnumre til kontaktpersoner både i og uden for arbejdstid
og gerne et mobiltelefonnummer.
4.6. Ved etablering af den aftalte forholdsordre registreres abonnentens brugernavn og -afmeldingskode, der skal anvendes af
abonnenten ved henvendelse til vagtcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmering.
4.7. Vagtcentralen orienterer abonnenten ved modtagelse af alarmsignal. I tilfælde af tyveri, eller vagtcentralen vurderer der kan
være tyveri, eller der ikke opnås kontakt til abonnenten, kan der iværksættes eftersøgning ved radiopejlemandskab for
genfinding af objekt.
4.8. TT er uden ansvar for skader som følge af misbrug af brugernavn/-afmeldingskode.
5.0. Eftersøgning.
5.1. Ved modtagelse af alarmsignal til vagtcentral følges forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten. Ved
eftersøgning med radiopejlemandskab vil radiopejlemandskab, ved fremkomst til enheden/objektet, melde fundet til
vagtcentralen, der efter behov informerer abonnent og politi.
5.2. Vederlag for enhver eftersøgning ved radiopejlemandskab betales af abonnenten til TT ved særskilt faktura. Dette vil normalt
være dækket af abonnentens forsikring.
5.3. Gentagne fejlalarmer, der skyldes forkert betjening eller andre forhold hos kunden, der er udenfor TT kontrol kan, efter skriftlig
henvendelse, blive pålagt et gebyr, der faktureres til abonnenten.
6.0. Vedligeholdelse.
6.1. Vedligeholdelse af tracking-enheden som følge af almindelig brug – herunder fejlretning og udskiftning af batteri og slidte eller
defekte dele, betales af abonnenten til installatør/serviceværksted iflg. særskilt faktura. Reparationer på tracking-enheden må
alene udføres af godkendt TT montør.
6.2. Ved evt. fabrikationsfejl afleveres tracking-enheden til forhandler for fejlretning eller evt. ombytning.
6.3. Omkostninger til ændring eller modifikation af tracking-enheden, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger
foretaget af offentlige myndigheder eller teleselskaber, kan af TT faktureres til abonnenten
7.0. Betaling
7.1 Overvågningsabonnentsvederlaget betales årligt forud, fra den dag tracking-enheden aktiveres i forbindelse med installation,
medmindre andet er skriftligt aftalt.
7.2 Teleabonnementet opkræves kvartalsvis bagud. I teleabonnementet er indeholdt SMS-trafik dog maksimalt kr. 50,00.- pr.
måned. Roamingafgift er ikke indeholdt teleabonnementet.
7.3 Betaling sker ved kontooverførsel til TT, og anses for at være rettidig, såfremt den er modtaget senest 8 dage efter fakturadato.
7.4. TT er berettiget til at opkræve gebyr og renter ved forsinket betaling.
8.0. Prisregulering.
8.1. Evt. regulering af abonnementsvederlaget meddeles i forbindelse hermed til abonnenterne og træder først i kraft med
næstfølgende abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet til den ændrede pris, skal det
omgående meddeles skriftligt til abonnementsservice, hvorved abonnementet betragtes som værende opsagt, med virkning
fra modtagelse af meddelelsen hos TT. Såvel priser på abonnement og enkeltydelser reguleres afhængig af TT’s
omkostningsniveau.
Tripple Track ApS | Tøndervej 1b | 6200 Aabenraa | Tlf.: 44921800 | Fax: 44927700 | E-mail: info@trippletrack.dk | CVR-nr.: 35029575
www.trippletrack.dk
9.0. TT’s ansvar.
9.1. TT’s ansvar følger dansk rets almindelige erstatningsregler (culpa-reglen), med de begrænsninger, der følger af nærværende
abonnementsbetingelser.
9.2. TT hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre
sig dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab.
9.3. TT påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskabernes leverede dele, signaloverførslen eller
telefontrafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på TT’s materiel hurtigst muligt.
9.4 TT påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign. I tilfælde
af strejke eller lockout hos TT forpligter TT sig til omgående at give abonnenterne meddelelse herom.
9.5. TT kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres til ydelser i forbindelse med denne abonnementsaftale eller
med direkte konstaterbare produktfejl.
9.6. TT er ikke ansvarlig for eller garantigivende for, at et stjålet objekt kan spores og genfindes. TT fralægger sig ethvert ansvar i
tilfælde af at abonnenten selv henter en stjålet genstand.
9.7. Skader som abonnenten ønsker at gøre TT ansvarlig for, skal meddeles til TT indenfor rimelig tid, dog senest 14 dage efter
skadesdatoen.
10.0. Flytning.
10.1. TT anviser serviceværksteder/installatører, der mod betaling påtager sig at flytte tracking-enheden til andet objekt. Dette skal
ligesom adresse- og telefonnummerændringer omgående meddeles TT.
11.0. Overdragelse.
11.1. Abonnementet kan overdrages til anden abonnent efter forudgående aftale med TT. I forbindelse hermed vil TT opkræve et
administrationsgebyr.
12.0 Opsigelse.
12.1. Nærværende abonnement er bindende for såvel abonnenten som TT for en periode af 1 år efter abonnementsaftalens
indgåelse og kan derefter opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb.
12.2. Indløber der ikke skriftlig opsigelse, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 1 år yderligere, og så fremdeles.
13.0. Misligholdelse.
13.1. Erlægges betalingen ikke rettidigt i overensstemmelse med punkt 7 og heller ikke senest 8 dage efter, at TT har givet skriftligt
påkrav herom, er TT berettiget til på trods af punkt 12.1 – straks
– at hæve kontrakten
– at afbryde signalforbindelsen til tracking-enheden.
– at kræve de forfaldne ubetalte ydelser samt rykkergebyr, renter og evt. advokatsalær betalt.
– at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i
overensstemmelse med punkt 12
– at kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen.
13.2. Som misligholdelse vil også gælde, bevisligt fejlagtige oplysninger, samt fejlagtig anvendelse af systemet, der kan skade andre
brugere.
14.0. Mundtlige aftaler.
14.1 Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke har gyldighed.
15.0. Fortrydelsesret.
15.1. Efter kapitel 3 i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23 december 1987 med senere ændringer, har en
ikke erhvervsdrivende abonnent fortrydelsesret.
15.2. Fortrydelsesfristen.
Fortrydelsesfristen er 1 uge. Fristen regnes fra den dag, hvor De skrev under på kontrakten eller afgav bestillingen. Hvis De
f.eks. afgav Deres bestilling mandag den 1., har De frist til mandag den 8. Hvis fristen udløber en helligdag, en søndag, en
lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan De vente til den efterfølgende hverdag.
15.3. Hvordan fortryder De?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette TT om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det
tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De
f.eks. sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.
Tripple Track ApS | Tøndervej 1b | 6200 Aabenraa | Tlf.: 44921800 | Fax: 44927700 | E-mail: info@trippletrack.dk | CVR-nr.: 35029575
www.trippletrack.dk
GSM abonnement
Generelle betingelser
Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på alle aftaler om kundens benyttelse af teleudbyderens netværk, indgået mellem på den
ene side Kunden og på den anden side teleudbyderen.
Kunden er underlagt de af teleudbyderens til enhver tid fastsatte abonnementsvilkår for teleudbyderens tjenester samt almindelige
forretningsbetingelser.
TT forbeholder sig retten til, på enhver tid at vælge teleudbyder.
Abonnementets omfang.
Teleudbyderens abonnementer omfatter tilslutning til det offentlige GSM mobiltelefonnet, med adgang til grundlæggende GSM tjenester og dertil
hørende serviceydelser indenfor det nationale dækningsområde.
SIM-kortet.
I forbindelse med oprettelse af abonnementet udleveres et personligt SIM- kort. Dette er monteret i tracking-enheden.
Kortet må kun anvendes i sporingsenheder udleveret, eller solgt af TT. Hvis kortet beskadiges, skal TT straks underrettes. TT vil efter anmodning
fremsende nyt SIM-kort, mod betaling af et mindre gebyr. TT skal efter anmodning have fremsendt det beskadige kort. Hvis kortet bortkommer
underrettes TT straks. SIM- kortet er teleudbyderens ejendom. Kortet skal destrueres af kunden, straks efter at teleudbyderen har fremsat krav
herom, samt ved abonnementets ophør. Kunden hæfter for betaling af alle beløb der registreres i forbindelse med brug af kortet, indtil dette er
destrueret.
Dækningsområde.
I henhold til krav i offentlig udstedt GSM tilladelse opfylder teleoperatøren til stadighed som minimum følgende krav til dækningen:
Teleudbyderen dækker 95 % af det geografiske område målt på hele landet og 98 % af befolkningen. Teleudbyderen garanterer ikke for dækning
på specifikke steder eller enkeltadresser, idet radiosignalets styrke afhænger af landskabets ( topografiske ) aktuelle beskaffenhed.
Afvisning og udfald.
Teleoperatørens mobiltelefonnet er underlagt visse af Tilsynsmyndigheden fastsatte grænser for afvisning og udfald. Afvisning for opkald i en
travl time for opkaldsforsøg overstiger ikke 5% .Udfaldsgrad for opkald i en travl time overstiger ikke 5%
Tekniske ændringer og forstyrrelser m.v.
Teleudbyderen forbeholder sig til enhver tid ret til at indføre sådanne ændringer, som anses for nødvendige af hensyn til den tilfredsstillende drift
af teleudbyderens mobiltelefonnet. Ugunstige forhold kan i visse tilfælde medføre, at nettet falder ud.
Teleudbyderen og TT er uden ansvar for tab, ulemper eller skade som følge af afbrydelse eller forstyrrelser på teleforbindelse med GSM
tjenesten.
Fejl i tilsluttet udstyr, der giver anledning til forstyrrelser eller ulemper for driften af nettet, skal straks afhjælpes. Eventuelle udgifter forbundet
hermed er teleudbyderen og TT uvedkommende. Teleudbyderen kan kræve sine omkostninger til fejlsøgning, dækket af kunden.
Brug af SIM- kortet i udlandet.
I takt med oprettelse af de nødvendige aftaler herom med udenlandske mobiloperatører giver teleudbyderens abonnement mulighed for brug af
GSM i udlandet (international roaming ). Anvendelse af SIM-kortet i udlandet er underlagt teleudbyderens til enhver tid gældende prisliste for
international roaming, samt den pågældende udenlandske mobiltelefonoperatørs vilkår i øvrigt. Gældende prisliste kan rekvireres. Kundens
forbrug af kortet i udlandet afregnes med teleudbyderen på baggrund af opgørelser over kundens forbrug modtaget fra de udenlandske
operatører. Teleudbyderen og TT påtager sig intet ansvar for dækning, kvalitet, sikkerhed, udbud af tjenester m.v. i udenlandske mobiltelefonnet.
Endvidere påtager teleoperatøren og TT sig intet ansvar for udenlandske udbyderes brug af abonnenternes data.
Betalingsforhold.
Kunden hæfter for alle beløb, der registreres i forbindelse med brug af kortet, med de begrænsninger, der følger i lov om betalingskort. Ved
oprettelse af abonnementet betales oprettelsesafgift til teleudbyderen. Herudover betales abonnementsafgift, som opkræves månedsvis eller
kvartalsvis i henhold til normale betalingsbetingelser, angivet på fakturaen. Deres faktura på forbruget vil blive udstedt af TT. I den periode
abonnementet oprettes, betales alene forholdsmæssig abonnementsafgift. Brug af teleoperatørens tjenester takseres til den på
brugstidspunktets gældende takst. Hvis det er nødvendigt at udsende rykkerskrivelser for betalingen af fakturaen til kunden, har TT ret til at
beregne et rykkergebyr samt renter i den manglende betalingsperiode. Det påhviler endvidere kunden at betale inkassoomkostninger, hvis
sådanne måtte opstå.
Betaling af fakturaen.
Det beløb som kunden skal betale til TT fremgår af fakturaen. Fakturaen er forfalden til betaling efter nærmere påtegnelse på fakturaen.
Fakturaen skal betales i DKK til det pengeinstitut, der anvises på fakturaen. Betalingen anses som foretaget, når beløbet er til rådighed på TT’s,
konto i pengeinstitut. Hvis kunden vil gøre gældende at der er fejl på fakturaen, skal dette angives senest 3 dage efter at fakturaen er modtaget.
Sker dette ikke, taber kunden sin ret til at lave indsigelser mod fakturabeløbet.
Opsigelse.
Nærværende abonnement er bindende for såvel abonnenten som TT for en periode af 1 år efter abonnementsaftalens indgåelse og kan derefter
opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til en abonnementsperiodes udløb.
Indløber der ikke skriftlig opsigelse, betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 1 år yderligere, og så fremdeles.
Særlige forhold.
Teleoperatøren forbeholder sig ret til at ændre numre, installationer og øvrige forhold, når det er påkrævet af hensyn til GSM mobiltelefonnettets
trafik, drift og tekniske forhold.
Servicemeddelelser, fejlmelding m.v.
For servicemeddelelser og fejl, som skyldes teleoperatørens GSM netværk (basisinstallationer, centraler signalering m.v.) eller
teleudbyderens kort, kan der rettes henvendelse til teleudbyderen. For fejl der henføres til tracking